Efektywny wynajem Twojego apartamentu

Zwiększ swoje zyski z wynajmu

ZADZWOŃ DO NAS: 665 955 285Regulamin korzystania z apartamentów Maya’s Flats and Resorts

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i krótkoterminowego najmu Apartamentów znajdujących się w ofercie firmy Maya Holdings and Services sp. z o.o. ul. Szopy 2/26, 80-752 Gdańsk, kapitał zakładowy 5000 zł, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS 000683552 – zwanej dalej: Wynajmującym.
 2. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej Wynajmującego oraz jest dostępny w Apartamentach Wynajmującego oraz jest udostępniany zainteresowanym Klientom przed zawarciem umowy.
 3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego najmu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie pomiędzy Najemcą a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zawarta umowa, jeżeli nie stanowi inaczej, obejmuje wyłącznie zakwaterowanie bez wyżywienia i dojazdu.
 5. Najemcą może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 2
WARUNKI REZERWACJI ORAZ PŁATNOŚCI ZA WYNAJEM APARTAMENTU

 1. Najemca dokonuje rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu + 48 509 986 400, on-line na stronie internetowej Wynajmującego, bądź w serwisach rezerwacyjnych typu www.booking.com, www.airbnb.com itp.
 2. W celu prawidłowego dokonania rezerwacji, Najemca jest obowiązany podać swoje kompletne i prawdziwe dane wymagane przez serwis rezerwacyjny – w szczególności imię, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia i narodowość, numer telefonu, adres e-mail, a także, jeżeli będzie taka potrzeba, numer swojej karty kredytowej. Wymagane jest także podanie ilości osób, a w przypadku podróży z dziećmi, także ich wieku w momencie opuszczania Apartamentu.
 3. Rezerwacja internetowa jest rejestracja wstępną, do czasu wpłynięcia na konto Wynajmującego kwoty do wpłaty wskazanej przez system rezerwacyjny lub uzgodnionej z personelem Wynajmującego.
 4. Na jeden dzień przed przyjazdem, Najemca otrzymuje na swój telefon lub adres e-mail informację o miejscu odbioru kluczy lub kod do skrzynki, w której znajduje się klucz do Apartamentu oraz kod do bramy budynku, w którym znajduje się Apartament.
 5. Brak wpłaty kwoty wskazanej przez system rezerwacyjny lub pracownika Wynajmującego w wyznaczonym terminie, bądź brak udostępnienia danych karty kredytowej Najemcy oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.
 6. W przypadku wpłaty przez Najemcę wyłącznie części ceny za pobyt, pozostałą część ceny należy zapłacić przy przyjeździe. Akceptowana jest płatność gotówką i kartą.
 7. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszym Regulaminie, wpłata nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.
 8. Anulowanie rezerwacji na prośbę Najemcy zgłoszoną Wynajmującemu co najmniej na 14 dni przed dniem przyjazdu jest bezpłatne, a kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają zwrotowi. Prośba o anulowanie lub zmianę rezerwacji wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.
 9. W wypadku skrócenia pobytu przez Najemcę lub odmowy dalszego świadczenia usług Najemcy pobrane opłaty nie będą zwracane.

§ 3
PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 10.00.
 2. W przypadku problemów z dotarciem do Apartamentu, Najemca ma możliwość kontaktu z personelem Wynajmującego pod numerem +48 509 986 400. Personel Wynajmującego jest obowiązany odebrać telefon Najemcy w godzinach 8.00 – 21.00. W pozostałych godzinach, personel Wynajmującego nie ma takiego obowiązku.
 3. Klucze do Apartamentu znajdują się w skrzynce umieszczonej przy drzwiach, do której Najemca otrzymuje kod lub są wydawane przez personel Wynajmującego. W przypadku wpłaty tylko części należności za pobyt, Najemca zobowiązany jest do wpłaty pozostałej należności za pobyt w momencie przyjazdu bądź w ustalonym wcześniej z personelem dogodnym terminie.
 4. Personel Wynajmującego może poprosić Najemcę o okazanie ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 5. Korzystanie z minibaru w Apartamencie (o ile w Apartmancie zanajduje się minibar) jest odpłatne wg cennika znajdującego się w Apartamencie, na co Najemca wyraża zgodę. Należność za korzystanie z minibaru należy uiścić do skarbonki znajdującej się w Apartamencie lub do rąk personelu.
 6. O zamiarze otrzymania faktury VAT należy poinformować Wynajmującego najpóźniej w chwili przyjazdu do Apartamentu.
 7. Personel Wynajmującego ma prawo do odmowy wydania kluczy i dalszego świadczenia usług w przypadku, gdy Najemca:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • zachowuje się w sposób agresywny.

§ 4
PRZEPISY PORZĄDKOWE I OBOWIĄZKI STRON

 1. W godzinach 22.00 do 8.00 w Apartamentach należy zachować ciszę.
 2. Najemca powinien używać Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku. Niedopuszczalne jest wynajmowanie Apartamentu w celu organizacji imprez, np. urodzinowych, sylwestrowych itp.
 3. Zachowanie osób przebywających w Apartamentach nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, a także sąsiadów. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W przypadku braku zastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska lub Policja.
 4. Najemca nie może przekazywać Apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Ilość osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ta określona w umowie najmu.
 5. Wynajmujący może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy Regulamin, wyrządziła szkodę w mieniu obiektu lub innych gości albo szkodę na osobie gościa, pracownika Wynajmującego lub innych osób przebywających w Aparamencie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie obiektu.
 6. Bez zgody personelu Wynajmującego nie można przemieszczać ani przenosić wyposażenia Apartamentów.
 7. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (również papierosów elektronicznych). Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku. Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Najemcę zgody na obciążenie go karą umowną w wysokości 500,00 zł. Nie pozbawia to Wynajmującego prawa dochodzenia od Najemcy odszkodowania przekraczającego wartość kary umownej. W tym przypadku Najemca może być także zmuszony do opuszczenia Apartamentu. W przypadku braku zastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska lub Policja.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się użytkowanie urządzeń elektrycznych nie będących w wyposażeniu Apartamentów typu: lodówki, grzałki, żelazka, etc. Zakaz ten nie dotyczy notebooków, tabletów, telefonów komórkowych itp.
 9. Za uszkodzenia powstałe w Apartamencie z winy Najemcy lub osób z nim przebywających, Wynajmujący ma prawo do pobrania od Najemcy kary umownej w wysokości 200 zł za każde uszkodzenie. Nie pozbawia to Wynajmującego prawa dochodzenia od Najemcy odszkodowania przekraczającego wartość kary umownej.
 10. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia personelowi Wynajmującego zauważonych braków wyposażenia Apartamentu i szkód zastanych bądź wyrządzonych w Apartamencie. Brak zgłoszenia zastanych zniszczeń oznacza, że Apartament został przez Najemcę objęty bez zastrzeżeń.
 11. Zwierzęta nie są akceptowane w Apartamentach Wynajmującego.
 12. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić:
  • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Najemcy i osób z nim przebywających,
  • Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Najemcy i osobach z nim przebywających,
  • Sprawność urządzeń technicznych w Apartamentach
  • Sprawną pod względem technicznym obsługę;
 13. Wynajmujący nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
 14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Najemcy związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament oraz przerwami w dostawie mediów.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE

 1. Każdorazowo opuszczając Apartament, Najemca powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Najemca otrzymuje do swej dyspozycji klucz do Apartamentu, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za dorobienie nowego w wysokości 150 zł.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na jego teren, w szczególności pieniądze , papiery wartościowe , dokumenty , urządzenia elektryczne itp. oraz za pojazdy parkowane w na terenie lub w otoczeniu Apartamentu.
 4. Rzeczy pozostawione w Apartamencie należy zgłaszać Wynajmującemu zanim do Apartamentu wprowadzą się następni goście.
 5. Znalezione przez personel Wynajmującego rzeczy pozostawione przez Najemców w Apartamentach będą przechowywane przez Wynajmującego przez trzy miesiące od wyjazdu Najemcy. Po upływie tego okresu, Wynajmujący może rzeczy znalezione wyrzucić bądź przekazać na cele dobroczynne.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Najemców zawartych w niniejszym Regulaminie zasad.

§ 7
APARTAMENT ZASTĘPCZY

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia Apartamentu zastępczego, podobnego do Apartamentu pierwotnie zarezerwowanego lub apartamentu o wyższym standardzie, o ile będzie takim dysponował. W przypadku braku wolnego Apartamentu, Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

§ 8
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Za każde nieuzasadnione wezwanie obsługi zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN.
 2. Stosunki prawne między Najemcą i Wynajmującym podlegają polskiemu prawu i jurysdykcji właściwego Sądu w Gdańsku.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych osobowych Gości jest Maya Holdings and Services sp. z o.o. ul. Szopy 2/26, 80-752 Gdańsk

W sprawie danych osobowych informacji udzielają pracownicy Maya Holdings and Services sp. z o.o., pod następującym adresem mailowym: ofice@mayasflats.pl,  tel.: +48 509 986 400

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cel 1 – realizacja przez Administratora usług noclegowych na rzecz Gości; podejmowanie przez Administratora działań zmierzających do zawarcia umowy z klientem, w tym dokonywania  rezerwacji; wykonania przez Administratora    ciążących na nim obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

Cel 2 – rozpatrywanie reklamacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

Cel 3 – przetwarzanie  – za zgodą osoby, której danych to dotyczy – przez Administratora dodatkowych danych osobowych, niezbędnych dla optymalnej, satysfakcjonującej i sprawnej obsługi gości – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Cel 4 – przetwarzania – za zgodą osoby, której danych to dotyczy – przez  Administratora dodatkowych danych osobowych, a także informacji o dotychczasowych zakupach i rezerwacjach dokonanych przez Gościa w związku z pobytem w apartamentach, niezbędnych do archiwizowania historii pobytu gościa w apartamentach Wynajmującego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okresy, przez które dane będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach

Okres przetwarzania w celu 1 – do czasu przedawnienia roszczeń z umowy zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym oraz  do czasu wypełnia obowiązku prawnego i upływu terminów z zakresu prawa podatkowego do przechowywania dokumentacji prawnopodatkowej;

Okres przetwarzania w celu 2 – rozpatrywanie reklamacji -do czasu upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji, a w każdym przypadku – po upływie 7 dni od dnia opuszczenia Hotelu przez Gościa;

Okres przetwarzania w celu 3 – do czasu cofnięcia zgody;

Okres przetwarzania w celu 4 – do czasu cofnięcia zgody.

Odbiorcy danych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Gościowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Gościowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Gościa jest zgoda, Gość ma prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane Gościa są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Gościowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogą zostać przesłane przez Gościa  innemu administratorowi danych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy na adres: office@mayasflats.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Maya Holdings and Services sp. z o.o. ul. Szopy 2/26, 80-752 Gdańsk

Gościowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.